KOMUNIKAT KOMISJI DS. LICENCJI SĘDZIOWSKICH MAŁOPOLSKIEGO ZPN W SPRAWIE LICENCJI SĘDZIOWSKICH NA SEZON 2018-19

Komisja ds. Licencji Sędziowskich Małopolskiego ZPN informuje wszystkich sędziów czynnych (sędziujących, tak kobiety, jak i mężczyźni), że w związku z nadchodzącym sezonem piłkarskim 2018/19 zobowiązani są posiadać licencję sędziowską zgodnie z Uchwałą nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zarządu PZPN w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity).

Do jej uzyskania należy:
1. złożyć czytelnie i rzetelnie wypełniony wniosek (załącznik nr 1 w/w Uchwały, obowiązuje wersja oryginalna wniosku) o przyznanie licencji sędziowskiej (dane muszą być zgodne z dokumentacją sędziego z macierzystego KS Podokręgu) wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie odpowiedniej opłaty licencyjnej w swoich macierzystych KS (wniosek – potwierdzony przez Przewodniczącego danego KS-u) w nieprzekraczalnych terminach:
a) do 13. lipca 2018 r. – sędziowie szczebla centralnego
b) do 31 lipca 2018 r. – pozostali sędziowie

2. Przewodniczący poszczególnych KS-ów (w tym b. KS PPN Kraków/MZPN) prześlą niezwłocznie tą dokumentację wraz z listą zbiorczą o przyznanie licencji sędziowskich (w uporządkowanej formie – np. alfabetycznie nazwiskami) do biura Kolegium Sędziów Małopolskiego ZPN w Krakowie; lista powinna zawierać: Lp., nazwisko i imię sędziego, uprawnienie sędziego, datę zdania egzaminu na sędziego dotyczy tylko sędziów, którzy zdali egzamin na sędziego w okresie krótszym lub równym niż 24 miesiące licząc od chwili obecnej.

3. Sędziowie szczebla centralnego oraz sędziowie z b. KS PPN Kraków uiszczają opłatę licencyjną na konto Małopolskiego ZPN, nr 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289, zaś pozostali sędziowie – w swoich macierzystych Podokręgach.

4. Sędziowie mają obowiązek posiadania m.in. średniego wykształcenia, z wyjątkiem tych, którzy kontynuują to wykształcenie.

5. Formularz wniosku o przyznanie licencji sędziowskiej (załącznik nr 1 w/w Uchwały) jest do pobrania na stronie internetowej Małopolskiego ZPN w zakładce „Dokumenty”.

6. Wysokość opłat licencyjnych jest podana w załączniku nr 2 w/w Uchwały; każdy sędzia wpłaca opłatę za siebie, musi posiadać osobny dowód wpłaty z dopiskiem: nazwisko i imię, sezon piłkarski – którego wpłata dotyczy, KS – którego jest członkiem oraz klasę uprawnień.

UWAGA! Sędzia będący na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (np. asystent szczebla centralnego i jednocześnie sędzia IV ligi, ewentualnie Klasy Okręgowej, I ligi kobiet itp.) uiszcza opłatę tylko za jedną z tych klas – tę, która przewiduje wyższą kwotę. Wszelkie zaległości z poprzednich sezonów dotyczące opłat za licencje sędziowskie sędziów szczebla centralnego oraz z b. KS PPN Kraków muszą mieć dopisek, jak powyżej.

7. Każdy sędzia dołącza do dokumentacji legitymację licencji sędziowskiej do jej prolongaty na sezon 2018/19, ew. 1 zdjęcie (czytelnie podpisane na odwrocie z podaniem KS) do wyrobienia nowej.

8. Ubezpieczenie od NNW będzie obowiązywać – jak w sezonie 2017/18; nadmienia się, że w przypadku nie posiadania licencji sędziowskiej, dany sędzia nie jest ubezpieczony od NNW; przypominamy treść par. 4 w/w Uchwały „Prowadzenie zawodów piłki nożnej i futsalu przez osobę bez ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej”.

9. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia upoważniającego pełnienie funkcji sędziego pn, również jak w sezonie 2017/18.

10. Każdy sędzia jest zobowiązany do sprawdzenia w KS MZPN, czy posiada przyznaną licencję sędziowską na sezon 2018/19 przed rozpoczęciem rozgrywek.

Sekretarz Komisji ds. Lic. Sędz. Mał. ZPN                             Przewodniczący Komisji ds. Lic. Sędz. Mał. ZPN
(Stanisław HUDY, tel. 505-085-893)                                        (Wiesław BARTOSIK, tel. 602-179-401)

* Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich – TUTAJ
* Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej TUTAJ
* Załacznik nr 2 – Opłaty za licencje sędziowskie TUTAJ

Top Amator – 600 zł
III liga – 250 zł
IV liga – 160 zł
klasa okręgowa – 120 zł
klasa A – 90 zł
klasa B i C – 75 zł
Asystenci okręgowi, pozostali – 40 zł
Początkujący – 1 zł (sędzia w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego)

Źródło: strona MZPN